ÁTADTÁK AZ IDEI KEMÉNY BERTALAN-DÍJAKAT

Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj Átadó Ünnepség 2017.

Március 3-án, immár kilencedik alkalommal Alsómocsolád adott otthont Kemény Bertalan emlékére alapított Falufejlesztési Díj átadó ünnepségének.
Dicső László polgármester és a Falufejlesztési Társaság elnöke, Fáy Dániel köszöntője után Pál Pista falufejlesztő osztotta meg több, mint 30 éves falufejlesztési tapasztalatát, majd Gáspár Mátyás - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi docense - segítségével gondolkodtunk közösen az önkormányzati átalakulásról és abban a falugondnokok lehetséges szerepéről.
Mocsolád-2017
A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten is kiemelkedőt hoztak létre. Az idei díjazottak: Bajtel Zsolt Bózsva falugondnoka, Turcsán István Csemő tanyagondnoka, Balogh Anikó társadalomfejlesztő, Csörszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyvezetője, Pál Pista falufejlesztő. A díjakon túl a bizottság Kemény Bertalan Emléklapot adományozott Bernáth Jánosnak Perecse település falugondnokának és Gyenes Józsefnek Csebény település falugondnokának, több évtizedes lelkiismeretes munkájuk elismeréseképpen.
A délután folyamán Dr. Csatári Bálint geográfus, egyetemi oktató és Csörszné Zelenák Katalin gondolatébresztője után élénk beszélgetés folyt 3 kiscsoportban a falvak és falugondnokok jövőjéről.


2017. ÉVI DÍJAZOTTAK:

díjazottak

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Emléklapot adományozott Bernáth Jánosnak, Perecse település falugondokának

Bernáth János 1992-től, immár 25 esztendeje a Borsod megyei Perecse település falugondnoka. Elsők között vett részt a falugondnoki alapképzésen, így személyesen Kemény Bertalantól tanulhatott. A munkatársai és az ellátottak mindig számíthatnak szorgalmas munkájára és bizalommal támaszkodhatnak szakmai hozzáértésére. Felettesei, munkatársai becsületes és őszinte embernek ismerik, aki odaadással végzi munkáját. A szociális ellátás területén két és fél évtizeden át végezte példamutató és áldozatos munkáját.

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Emléklapot adományozott Gyenes Józsefnek, Csebény település falugondokának

Gyenes József 2003 óta látja el a falugondnoki teendőket Csebény településen, majd 2004 áprilisában kérte felvételét a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületébe. A szervezet életében, mindennapjaiban részt vesz, a vállalt feladatokat precízen, pontosan teljesíti. A település lakosaival rendkívüli a kapcsolata, idősekkel, gyermekekkel egyformán megtalálja a közös érdekeket, de különösen az utóbbi korosztállyal. S mivel érte el mindezt? Joggal állíthatjuk, hogy az élete során megszerzett élettapasztalatával, bölcsességével, és nem utolsó sorban azzal a szakmai, emberi alázattal, mellyel ő rendelkezik. Segíti a lakosokat a hivatalos ügyek intézésében, bevásárol, gyógyszereket vált ki, igény szerint orvosi kivizsgálásra viszi az embereket, a takarmánybeszerzésben is besegít, gyermekeket szállít óvodába, iskolába, színházba, vagy versenyre. Felkeresi az időseket, segédkezik az otthoni munkában, fát hord be, vagy kisebb javításokat végez. Polgármesterének legfőbb bizalmasa és segítője. A munkája során felmerülő problémákat higgadtan kezeli, nyugodt, kiegyensúlyozott falugondnok. Egy szakember, aki sajnos már a nyugdíjazását tervezi. Lelkiismeretessége, szorgalma példaként állhat az újonnan belépő falugondnokok előtt. Szociális érzékenysége, közvetlensége, mind olyan erények, melyek hozzájárultak a településen élők általi elismeréséhez.

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományozott Bajtel Zsoltnak, Bózsva település falugondokának

Bajtel Zsolt 1993-tól, immár 24 esztendeje a Borsod megyei Bózsva település falugondnoka. Elsők között vett részt a falugondnoki alapképzésen, így személyesen Kemény Bertalantól tanulhatta a megfogalmazott alapelveket. Ezeket az alapvető értékeket és a megszerzett tudást munkájában a mai napig tovább viszi és hasznosítja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületének aktív tagja. A programok megvalósításában és szervezésében tevékenyen részt vesz. A Hegyközi Falugondnokok Egyesületének – mely a megyei egyesülettel szoros együttműködésben segíti a falugondnokok munkáját – alapító tagja és társelnöke. Településén fontos mozgatója a közösségi élet szervezésének. Nagy szerepet vállal a hagyományőrzésben, a települési értéktár kialakításában. A falugondnoki képzésbe újonnan bekapcsolódó kollégák gyakorlati tevékenységét senior falugondnokként támogatja. Munkáját a sikeres együttműködés jellemzi a fenntartójával, a falubeliekkel és mindazokkal, akik közvetve vagy közvetlenül segítik az ő tevékenységét. Falugondnoki munkáját két évtized múltán is elhivatottan, felelősségteljesen, pontosan és megbízhatóan, nagy szakmai alázattal és hozzáértéssel végzi. Szociális érzékenysége, empatikus készsége, a szakmához való hozzáállása példaértékű. Példamutató munkája mintaként szolgál mások számára is.

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományozott Turcsán Istvánnak, Csemő tanyagondnokának

Turcsán István 2003. óta látja el a tanyagondnoki feladatokat – panasz nélkül, ami egyet jelent a külterületi lakosság elégedettségével. Évekig egyedül nyújtotta a szolgáltatást a külterületen élők számára. A kezdeti időkben egyáltalán nem volt könnyű a munkája: egymaga volt a tanyavilágban élők segítője, az önkormányzat anyagbeszerzője, apróbb javítások kivitelezője, közmunkások irányítója, községi rendezvények és falufejlesztési beruházások nem nélkülözhető közreműködője. Munkáját a pontosság, személyes hozzáállását a megbízhatóság, az áldozatkészség, az empátia jellemzi. Nemcsak az idősek, de a nagycsaládosok és szegény sorban élők iránt is kitűnik figyelmessége, a rászorulók felé megnyilvánuló karitatív érzékenysége, szakmai elkötelezettsége. Megbízhatósága, szolgálatkészsége sokat jelent a lakosság részére. Szakmai munkája mellett kiemelkedően aktív közösségi munkát is végez. Rendezvények rendszeres és aktív résztvevője, a magánszemélyek és a civil szervezetek bármikor számíthatnak a segítségére, legyen az hétköznap, hétvége, vagy akár ünnepnap. A rendezvényeket önzetlenül nemcsak a munkájával, de felajánlásaival is támogatja. A Faluvédő és Szépítő Egyesület alapító tagja, már 20 éve segíti munkájukat. Turcsán István polgárőrként is helyt áll, évekig volt helyettes, másfél éve pedig a Csemői Polgárőrség vezetője. Tagja a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete elnökségének és szakmai tapasztalatával segíti fejleszteni annak munkáját. Turcsán István munkájával kivívta mind Csemő lakóinak, mind az egyesület tagjainak megbecsülését. Tapasztalatait a fiatal tanyagondnokok képzése során az ország több településén megosztotta már kollégáival, ami a hivatás iránti hűségét is bizonyítja.

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományozott Balogh Anikó közösség- és településfejlesztőnek, a „Kemény Bertalan Díj” önkéntes titkárának

Balogh Anikó 1999-ben került Alsómocsoládra, előbb az Önkormányzat csapatát erősítette, majd 2000-től a teleházvezetői, 2012 óta pedig az IKSZT vezetői feladatokat látja el. Feladatköre az évek alatt bővült, színesedett, így napjainkban már nem csupán a digitális kompetencia fejlesztés, a releváns információkhoz való hozzáférés biztosítása, hanem a civilek támogatása, az ifjúságsegítés, a kultúraközvetítés, a település- és vidékfejlesztés és mindezen feladatok forrásszervezési lehetőségeinek feltárása, menedzselése is színesíti Anikó mindennapjait. A hazai gyermek és ifjúsági önkormányzatiság egyik legelkötelezettebb képviselője. Tevékenységével mindig úgy tudott példát mutatni, hogy jó közösségfejlesztőként a héttérből segítette az eredményes működést. Mind a régióban, mind országosan több alkalommal, számos programon keresztül is bizonyította ifjúságfejlesztőként elhivatottságát. Munkája során bizonyossá vált számára, hogy Alsómocsolád fejlesztését nem lehet településhatárt tartva, autonóm egységként kezelve végezni, nagyobb egységben, mikrotérségi, járási vagy akár megyei, regionális szinten lehet hatékonyságot, fenntarthatóságot biztosítani, így tudását kamatoztatta a Magyar Teleház Szövetség Dél-Dunántúli Regionális Tagozatának elnökeként, a Baranya Megyei eMagyarország Pont módszertani vezetőjeként illetve AVOP LEADER+ programban a munkaszervezet vezetőjeként is. Mindig vidám, nyitott és segítőkész, akiről tudják (nemcsak a helyiek), hogy a Faluházban mindenki előtt nyitva áll az ajtaja. Intézményvezetőként és önkormányzati képviselőként is követendő példával jár elöl. Számára a Kemény Bertalan Díjbizottság mellett végzett titkársági teendők ellátása megtiszteltetés, hiszen olyan emberek munkásságának elismerésében nyújthat segítséget, akik hozzá hasonlóan elkötelezettek a vidék, a falvak fejlesztésében.


A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Csörszné Zelenák Katalinnak, a Falugondokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ügyvezetőjének

Csörszné Zelenák Katalinnak fontos szerepe volt a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének 1997 évi megalakulásában, amely mára változatos programokat (falugondnoki- és szakmai találkozók, bűn- és baleset-megelőzési fórumok, vérnyomásmérő szűrőprogramok, családi napok, színházlátogatások, látóutak), és sokszínű továbbképzéseket szervező egyesületté fejlődött. Az egyesület „motorjaként” elévülhetetlen érdemeket szerzett a falvak és tanyás térségek, valamint az ott élők hátrányos helyzetének javításában. Részt vett a falugondnoki alapképzés oktatási programjának kidolgozásában, és kezdetektől végzi annak megvalósítását. Szakmai vezetésével számos hazai és uniós pályázati program valósult meg, amelyekbe mindig bevonta a falu- és tanyagondnokokat. Folyamatosan képviseli a Berci bácsi által felállított alapelveket, védve a sebezhető vidéki, falusi és tanyasi értékrendet. Szerkeszti a kétévenként megjelenő Falugondnoki Kalendáriumot, és a kéthavonta megjelenő Falugondnoki Hírlevelet. 2010-ben szervező munkájának eredményeként a Vajdaságban is elindult az első falugondnoki szolgálat. Aktivitása és munkabírása nem ismer lehetetlent. Igazi közösségfejlesztő, népművelő. Az emberi kapcsolatépítés minden eszközét felhasználja ahhoz, hogy a találkozások ne csupán szakmai értekezések, hanem valódi, baráti találkozások legyenek. Ő az, aki szívén viseli a falu- és tanyagondnokok sorsát. Ő az, aki példamutatóan elkötelezettje a vidékfejlesztésnek.

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat adományoz Pál István nyugalmazott hivatásos katonatisztnek, falufejlesztőnek

30 évvel ezelőtt, 1987-ben indította útnak Pál István, Szanticska projektjét. A Falufejlesztési Társaság kezdeti lépéseinek egyikében, a sikeres animátor, azaz Kemény Berci szavaival az első ’provokátor képzésen’ jelen volt 1990-ben, az akkor már csírázó szanticskai falufejlesztési tervével. A kihaló, megszűnő kis falu, akkor mindössze 8 állandó lakossal bírt. Az animátor képzés szakmai és közösségi élménye, az érdemi tudáscsere jelentősen hozzájárult, hogy az eredeti szanticskai szándék végrehajtható falufejlesztési tervvé váljon. Kemény Bertalan és Pál István személyes, emberi kapcsolata adta a lelki tartalmakat a sikeres megvalósuláshoz. Az eltelt évek alatt több tízezer gyermekkel ismertette és szerette meg a vályogvetés, kenyérsütés, szövés-fonás csínját-bínját, a falusi életet, a kismesterségeket. Öt település lakóiból, 22 fő asztalos és szövő szakmunkás bizonyítványt szerzett, és egy részüknek helyben egy éven át biztosított munkát. A képzés és foglalkoztatás szervezéséért 2010-ben Európai Esélyegyenlőségi Nívódíjat kapott a Szanticskai Alkotók Egyesülete, amelynek Pál István volt az akkori elnöke. 25 évvel ezelőtt, 1992-ben megkapta az Európai Falufelújítási Díjat. Pál István nemrég nyugdíjas lett. Jelenleg aktív önkéntesként dolgozik a Vizsolyi Biblianyomdában a reformáció 500. évfordulójára újranyomtatott biblia munkáiban. Szanticska pedig azóta is működik, s ha nem is úgy, mint eredetileg, és nem is egészen azokkal, akik megdolgoztak érte, de egy szép, élhető, szerethető faluvá vált.
Galéria