In memoriam Miklóssy Endre (1942-2018)

Az ember aki nem tartott meg magának semmit
Szaló Péter visszaemlékezése
„Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.
Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.”
(Hamvas Béla: Láthatatlan történet)
Miklóssy
Miklóssy Bandi most méretődik meg a Jóisten előtt. Ez kettejük dolga. A miénk a felidézés, gondolatainak és szellemiségének életben tartása. Mesterei között kiemelt helyet kapott Hamvas Béla. Hamvas Béla tekintélyes életműve nem irodalom, nem filozófia, nem tudomány, nem életbölcselet, hanem mind együtt. A szó, a gondolat nem önmagában áll, hanem megvalósításra vár, az ő szavával realizálásra.
Bandi mintha a Láthatatlan történet idézett sorait helyezte volna imaginációjába, életképzelete középpontjába.

Birtokba vette az egész világot. Szabad volt a kövektől az éterig. Felelősnek tartotta magát minden emberért. Nem tartott meg semmit magának, magára nem költött, nem habzsolta az örömöket, amit tudott, amit átélt megosztotta másokkal. És nem csak enni adott másoknak, hanem legfőképpen mindent megtett azért, hogy ne merüljünk el a sötétségben.
Prófétai hevülettel prédikált a sötétség ellen a sötétségben. Ilyenkor tanítványai megrettentek tőle, megérezték indulata mögött rejlő energiákat, elhúzódtak tőle, mint a próféták kelletlen hallgatósága. Ki kitört belőle barátai között is, tarokkozás közben majd mindig, ellentmondást nem tűrően. Akkor, ha elvi kérdésről volt szó. Persze szinte minden elvi kérdés volt számára. Elvi kérdés a gondolati bukfenc, a pontatlanság, az összefüggések leegyszerűsítése, a téves vagy primitív nézet. Nem hagyott rá semmit a másikra kézlegyintéssel. Mindig megállt és magyarázott. A legegyszerűbb embernek ugyanúgy mint szellemi társainak, az idegennek ugyanúgy, mint a barátainak.
Mit szerzett ő? Szellemi kincseket, de azokat sem önmagáért. Hanem az életfeladat teljesítéséért. Amit szerzett szétosztotta, gondolatait és önmagát. Mindezek eszközök, vagy járulékos dolgok az életfeladat teljesítésére.
Ezt az életfeladatot többször is megfogalmazza. „Fülep életműve monolitikus és egyszerű: megalkotni a ’nemzetit’ a ’népiből’ és az ’európaiból’. Karácsony Sándor programját teljesen magáévá tette: Európai tartalmat ázsiai formában. Ez a magyar kultúra alapfeladata és megmaradásunk feltétele. Elhivatottságunk, feladatunk „hogy Európa és Ázsia egyek legyenek”.

Ennek fényében elemezte államszervezésünket, kultúránkat, ennek jegyében fedezte fel gondolkodóinkat.

E gondolatok szellemében írta a Szent Korona és az állam c. könyvét. Tartalomjegyzéke mindent elárul Bandi világfelfogásáról:
• Hely is idő
• Lélek
• A Szent Korona állama
• A pusztulás
• A következmények
◦ A hatalmi űr
◦ A kiürült lélekről
◦ Az elveszett alkotmány
◦ Az igazság csak, ami megmarad.
És könyve utolsó sora is: „A világ vakvágányon halad előre, tanulni csak a múltból lehetne.” Figyeljük, nem lehet, hanem lehetne. Azaz nem tanulunk belőle.

Szellemi munkássága ívét ebből a pontból kell elindítani.
Erre épülnek, vagy inkább ezzel vannak korrelációban
• a történelmi tárgyú tanulmányai, az igen figyelemreméltó tanulánya az I. Világháború előzményeiről,
• a közigazgatással – különösen a járással és a megyével - foglalkozó munkái Bibó István eszmetörténeti, közigazgatási és államszervezési munkáira építve,
• a VÁTI-ban (Várostervezési Tudományos és Tervező Intézet) készített kutatási és tervei. A tervtárban 120 munkát találtam, melynek felelőse vagy társszerzője volt. Az Országos Területrendezési Tervtől a megyei fejlesztési koncepciókon át közlekedési és térszerkezeti tanulmányokig.
• a gazdaság- és társadalompolitikák kíméletlen elemzései,
• a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumban, majd a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumban töltött évei, a számára idegen intézményi elvárások között botladozva, de az államférfi felelősségével áthatva.

És erre épül, helyesebben ezzel van korrelációban szellemtörténeti és irodalmi munkássága, kiterjedt előadói, népnevelői tevékenysége. Csak a Hamvas Béla körben 31 előadást tartott, Hamvasról több perspektívában, de mellette Várkonyi Nándorról, Kerényi Károlyról, Szabó Lajosról, Kunszt Györgyről, Loszevről, Szolovjovról, Szolzsenyicinről és Nietzsche-ről. Azokról, akik megszólították, akikkel párbeszédet folytatott, akik hozzájárultak életfeladata kiteljesítéséhez, a harchoz a hazugság, a kizsákmányolás és az erőszak ellen. Akik átvilágították a sötétséget.

A nemzet korrelációban van osztályaival és egyéneivel, nem azok összessége - vallotta mesterével, Fülep Lajossal. Minden egyén minden gondolata és tette alakítja. Az ő útkeresése is! Felemelt bennünket és felemelte süllyedő nemzetét. Távoztával is,
„mert Éggé válik, ki égnek száll -
madárkatoll a Lét bogán;” (Turcsány Péter)

2018. február 23.

Szaló Péter