Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj

A Falufejlesztési Társaság 13/2008. (VII.17.) számú határozatával, Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozásában jelentős érdemeket szerző emlékének megőrzésére:

KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ” –at alapított.

A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten is kiemelkedőt hoztak létre. A díjhoz pénzjutalom nem tartozik

KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ

Előlap

Hátlap
A díj,10 cm Ø bronz plakett, melynek előlapját Kemény Bertalan portréja, „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” felirattal, hátlapját a Falufejlesztési Társaság logója díszíti. A díj Simorka Sándor szobrászművész alkotása.

A díjat díszes oklevél kíséri, mely tartalmazza a díj megnevezését, feltüntetve az adományozót és az adományozás évét. Tartalmazza továbbá a díjban részesülő nevét, és az odaítélés rövid indokolását. Az oklevelet a Falufejlesztési Társaság Elnöke, és díjat odaítélő bizottság elnöke írja alá.

A díj csak természetes személy részére egy alkalommal ítélhető oda. A díjban részesülhet az a természetes személy, - falugondnok, illetve a falu és vidékfejlesztés során szűkebb vagy tágabb környezetében jelentős eredményeket elérő - akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő.

A Díj adományozására szóló felhívást a Falufejlesztési Társaság elnöke minden év december 15-ig a Társaság honlapján közzé teszi. A javaslatot, a felhívás mellékletét képező űrlap felhasználásával kell benyújtani.

A javaslat benyújtásának határideje következő év január 31. napja. A benyújtás helyét a felhívás tartalmazza.


A javaslatnak tartalmaznia kell legalább:
 • A díjra javasolt személy adatait, (név, születési hely, idő, anyja neve)
 • a javasolt személy munkakörét, tevékenységének bemutatását,
 • ha munkaviszonyban áll, munkáltatójának megnevezését.
 • A javasolt személy elérhetőségeit.
 • A javaslat részletes indokolását.
 • A javaslattevő nevét, munkakörét, elérhetőségeit
A javaslat tartalmazhat továbbá minden olyan dokumentumot, mely alátámasztja a javasolt személy tevékenységét, tartalmazhatja a javaslattevőn túl egyéb személyek, szervezetek – javaslatot alátámasztó – véleményét, és egyéb, az odaítélés szempontjából fontos információkat dokumentumokat.

A javaslatokat a „Díj bizottság” értékeli és javaslatát minden év február 10-ig jóváhagyásra a Falufejlesztési Társaság Elnöksége elé terjeszti.

A „Díj bizottság ” tagjai:
 • A Kemény család egy tagja
 • Andrásfalvy Bertalan
 • Csatári Bálint
 • Csörszné Zelenák Katalin
 • Dicső László
 • Fejes István
 • Keresztes Sándor
 • Fay Dániel
 • Szaló Péter
A „Díj bizottság” évente két falugondnokot és két olyan személyt javasolhat a díjazásra akik a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten is kiemelkedőt hoztak létre.
A beérkezett javaslatok közül előnyben részesíti azokat a javaslatokat, melyet a javaslattevőn túl, a javasolt személy munkáltatója, a települési önkormányzat, vagy egyéb, Pl. civil szervezetek, egyesületek is támogatnak.

Az Elnökség a „Díj bizottság” javaslata alapján, minden év március 5-éig hozza meg döntését.

Az Elnökség a Falufejlesztési Társaság elnökén keresztül gondoskodik a díjazott értesítéséről, a díj és oklevél elkészítéséről, és az átadó ünnepség megszervezéséről.

A Falufejlesztési Társaság a díjazottakról nyilvántartást vezet, melyet honlapján közzé tesz.Budapest, 2014. november 30.
Fay Dániel
Falufejlesztési Társaság elnöke